Hi, you are logged in as , if you are not , please click here

Llety / Accommodation

Llety / Accommodation

Fferm Penglais - 6 Person

Fferm Penglais - 6 Person

Description

Mae ein llety newydd yn Fferm Penglais are gael ar eich cyfer dros gyfnod Graddio yr haf yma (ac yn hirach na hynny os yr hoffech!).

Nid oes angen mynd i’r drafferth na’r gost o chwilio am westy drud – dewch i aros gyda ni yn lle.

Mae ein cynnig yn cynnwys defnydd neilltuedig o’n fflatiau ar gyfer 6 neu 8 person, pob fflat yn cynnwys 6 neu 8 ystafell wely en-suite (yn cynnwys dillad gwely a thyweli). Ym mhob ystafell wely mae gwely dwbwl, llefydd storio a chawod fawr.

Ym mhob fflat hefyd mae cegin fawr gyda’r holl offer angenrheidiol megis, llestri, offer coginio, meicrodon, peiriant golchi llestri ac mae’r gegin  hefyd yn cynnwys rhan fel lolfa gyda seddi cyfforddus, bwrdd coffi a theledu.

Mae’r ystafelloedd ar y llawr gwaelod, cyntaf ac ail ac er nad oes lifft yn yr adeiladau mae digon o fflatiau llawr gwaelod ar gael.

Anghenion arbennig – os ydych chi neu unrhyw aelod o’ch grwp gyda unrhyw anghenion meddygol neu arbennig yna cysylltwch gyda’r Swyddfa Gynadleddau cyn archebu’r llety.

Dyma’r llety delfrydol i chi ddathlu Wythnos Graddio gyda’ch ffrindiau neu’ch teulu!

Cyfarwyddiadau

Dewisiwch y dyddiad byddwch yn cyrraed yn ogystal a nifer y nosweithiau rydych yn dymuno aros drwy ddewis un o'r isod dewisiadau.

Unwaith rydych wedi dewis y dyddiad a nifer y nosweithiau rydych yn dymuno aros, dewisiwch nifer y ty y dymunwch archebu lle iddynt, drwy newid y rhif 'Add to Basket' (fyny i gyfanswm o 2)

______________________________________________________________

Our brand new accommodation at Fferm Penglais is available for your use over Graduation Week this summer and longer!

Take the hassle out of searching for expensive hotel accommodation and stay with us!

Our offer comprises exclusive use of a 6 or 8 person flat, with each flat consisting of six or eight en-suite bedrooms (bed linen and towels provided). Each en-suite room has a full sized double bed, storage and a large shower. 

Each flat also has exclusive use of a fully equipped spacious kitchen/diner with crockery, cutlery, cooking utensils, microwave and dishwasher, and also includes a lounge area, with soft seating, coffee table and TV.

Bedrooms are situated on the ground, first and second floor levels, please note that although there is no lift access, there is plentiful ground floor accommodation.

Special requirements – if you, or any member of your group, has any medical or special requirements please contact the Conference Office for advice before making a booking.

For perfect Graduation Week accommodation for your group of friends or your family coming to celebrate your Graduation with you, this is your ideal venue!

Instructions

Please select your arrival date and the number of nights you would like to book by selecting one of the options below.

Once you have selected your arrival date and number of nights please select the number of houses you wish to book for by amending the amount you wish to Add to Basket' (upto a maximum of 2 houses)

Read More
Fferm Penglais - 8 Person

Fferm Penglais - 8 Person

Description

Mae ein llety newydd yn Fferm Penglais are gael ar eich cyfer dros gyfnod Graddio yr haf yma (ac yn hirach na hynny os yr hoffech!).

Nid oes angen mynd i’r drafferth na’r gost o chwilio am westy drud – dewch i aros gyda ni yn lle.

Mae ein cynnig yn cynnwys defnydd neilltuedig o’n fflatiau ar gyfer 6 neu 8 person, pob fflat yn cynnwys 6 neu 8 ystafell wely en-suite (yn cynnwys dillad gwely a thyweli). Ym mhob ystafell wely mae gwely dwbwl, llefydd storio a chawod fawr.

Ym mhob fflat hefyd mae cegin fawr gyda’r holl offer angenrheidiol megis, llestri, offer coginio, meicrodon, peiriant golchi llestri ac mae’r gegin  hefyd yn cynnwys rhan fel lolfa gyda seddi cyfforddus, bwrdd coffi a theledu.

Mae’r ystafelloedd ar y llawr gwaelod, cyntaf ac ail ac er nad oes lifft yn yr adeiladau mae digon o fflatiau llawr gwaelod ar gael.

Anghenion arbennig – os ydych chi neu unrhyw aelod o’ch grwp gyda unrhyw anghenion meddygol neu arbennig yna cysylltwch gyda’r Swyddfa Gynadleddau cyn archebu’r llety.

Dyma’r llety delfrydol i chi ddathlu Wythnos Graddio gyda’ch ffrindiau neu’ch teulu!

Cyfarwyddiadau

Dewisiwch y dyddiad byddwch yn cyrraed yn ogystal a nifer y nosweithiau rydych yn dymuno aros drwy ddewis un o'r isod dewisiadau.

Unwaith rydych wedi dewis y dyddiad a nifer y nosweithiau rydych yn dymuno aros, dewisiwch nifer y ty y dymunwch archebu lle iddynt, drwy newid y rhif 'Add to Basket' (fyny i gyfanswm o 2)

______________________________________________________________

Our brand new accommodation at Fferm Penglais is available for your use over Graduation Week this summer (and longer)!

Take the hassle out of searching for expensive hotel accommodation and stay with us!

Our offer comprises exclusive use of a 6 or 8 person flat, with each flat consisting of six or eight en-suite bedrooms (bed linen and towels provided). Each en-suite room has a full sized double bed, storage and a large shower. 

Each flat also has exclusive use of a fully equipped spacious kitchen/diner with crockery, cutlery, cooking utensils, microwave and dishwasher, and also includes a lounge area, with soft seating, coffee table and TV.

Bedrooms are situated on the ground, first and second floor levels, please note that although there is no lift access, there is plentiful ground floor accommodation.

Special requirements – if you, or any member of your group, has any medical or special requirements please contact the Conference Office for advice before making a booking.

For perfect Graduation Week accommodation for your group of friends or your family coming to celebrate your Graduation with you, this is your ideal venue!

Instructions

Please select your arrival date and the number of nights you would like to book by selecting one of the options below.

Once you have selected your arrival date and number of nights please select the number of houses you wish to book for by amending the amount you wish to 'Add to Basket' (upto a maximum of 2 houses)

Read More
Flatiau a Rennir / Shared Flats

Flatiau a Rennir / Shared Flats

Description

Bydd Llety Hunanarlwyo ar gael yn Cwrt Mawr.

Mae ein ystafelloedd gwely yn rhai sengl safonnol ac maent ar y llawr gwaelod, y llawr 1af a’r 2il lawr, fodd bynnag, sylwch nad oes mynediad lifft o fewn ein Llety.

Gofynion arbennig – os oes gennych chi, neu unrhyw aelod o'ch grwp, unrhyw ofynion meddygol neu arbennig, cysylltwch â'r Swyddfa Gynadleddau am gyngor cyn i chi archebu'ch llety.

Mae'r llety mewn fflatiau o rhwng 4-8 o ystafelloedd gwely sengl safonnol gyda chegin/lle bwyta gyda'r holl gyfarpar ynddynt;  llestri, cyllyll a ffyrc a ffwrn ficro-don. Mae pob ystafell yn cynnwys gwely sengl, desg a chwpwrdd dillad. Ceir dillad gwely ac 1 tywel ym mhob ystafell. Bydd y fflatiau yn cael eu rhannu â rhieni ac ymgeiswyr eraill y Diwrnod Ymweld.

Ni allwn gynnig llety i blant o dan 18 oed mewn fflatiau sy’n cael eu rhannu.

Mae ‘Archebu Llety – eglurhad ychwanegol o’r telerau a’r amodau’ yn cynnig rhagor o wybodaeth ddefnyddiol. Dylech hefyd ddarllen ‘Amodau defnyddio’r llety a chyfleusterau ymwelwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth’. Mae’r rhain ar gael ar wefan y Swyddfa Gynadleddau - http://www.aber.ac.uk/cy/visitors/

Cyfarwyddiadau

Dewisiwch y dyddiad byddwch yn cyrraed yn ogystal a nifer y nosweithiau rydych yn dymuno aros drwy ddewis un o'r isod dewisiadau.

Unwaith rydych wedi dewis y dyddiad a nifer y nosweithiau rydych yn dymuno aros, dewisiwch nifer y bobl y dymunwch archebu lle iddynt, drwy newid y rhif 'Add to Basket' (fyny i gyfanswm o 10)

______________________________________________________________

Self-Catered Accommodation will be available in Cwrt Mawr.

Our single study bedrooms are situated on the ground, 1st and 2nd floor levels, however please note that there is no lift access within our Accommodation.

Special requirements – if you, or any member of your group, has any medical or special requirements please contact the Conference Office for advice before making a booking.

Accommodation is in flats of between 4-8 single study bedrooms and a fully equipped kitchen/diner  with crockery, cutlery, cooking utensils and microwave. Each room has a bed, desk, and wardrobe.  Bed linen and 1 towel per person is provided.  The flats will be shared with other Visiting Day parents and applicants.

We are unable to accommodate children under 18 years of age in shared flats.

The ‘Accommodation Bookings – additional clarification of terms and conditions’ provides more useful information. Please also read our ‘Conditions of use of visitor accommodation & facilities at Aberystwyth University’. These can be viewed on the Conference Office website - http://www.aber.ac.uk/en/visitors/

Instructions

Please select your arrival date and the number of nights you would like to book by selecting one of the options below.

Once you have selected your arrival date and number of nights please select the number of people you wish to book for by amending the amount you wish to 'Add to Basket' (upto a maximum of 10 people)

Read More

How would you rate your experience today?

How can we contact you?

What could we do better?

   Change Code