Hi, you are logged in as , if you are not , please click here

Flatiau a Rennir / Shared Flats

Flatiau a Rennir / Shared Flats

Description

Bydd Llety Hunanarlwyo ar gael yn Cwrt Mawr.

Mae ein ystafelloedd gwely yn rhai sengl safonnol ac maent ar y llawr gwaelod, y llawr 1af a’r 2il lawr, fodd bynnag, sylwch nad oes mynediad lifft o fewn ein Llety.

Gofynion arbennig – os oes gennych chi, neu unrhyw aelod o'ch grwp, unrhyw ofynion meddygol neu arbennig, cysylltwch â'r Swyddfa Gynadleddau am gyngor cyn i chi archebu'ch llety.

Mae'r llety mewn fflatiau o rhwng 4-8 o ystafelloedd gwely sengl safonnol gyda chegin/lle bwyta gyda'r holl gyfarpar ynddynt;  llestri, cyllyll a ffyrc a ffwrn ficro-don. Mae pob ystafell yn cynnwys gwely sengl, desg a chwpwrdd dillad. Ceir dillad gwely ac 1 tywel ym mhob ystafell. Bydd y fflatiau yn cael eu rhannu â rhieni ac ymgeiswyr eraill y Diwrnod Ymweld.

Ni allwn gynnig llety i blant o dan 18 oed mewn fflatiau sy’n cael eu rhannu.

Mae ‘Archebu Llety – eglurhad ychwanegol o’r telerau a’r amodau’ yn cynnig rhagor o wybodaeth ddefnyddiol. Dylech hefyd ddarllen ‘Amodau defnyddio’r llety a chyfleusterau ymwelwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth’. Mae’r rhain ar gael ar wefan y Swyddfa Gynadleddau - http://www.aber.ac.uk/cy/visitors/

Cyfarwyddiadau

Dewisiwch y dyddiad byddwch yn cyrraed yn ogystal a nifer y nosweithiau rydych yn dymuno aros drwy ddewis un o'r isod dewisiadau.

Unwaith rydych wedi dewis y dyddiad a nifer y nosweithiau rydych yn dymuno aros, dewisiwch nifer y bobl y dymunwch archebu lle iddynt, drwy newid y rhif 'Add to Basket' (fyny i gyfanswm o 10)

______________________________________________________________

Self-Catered Accommodation will be available in Cwrt Mawr.

Our single study bedrooms are situated on the ground, 1st and 2nd floor levels, however please note that there is no lift access within our Accommodation.

Special requirements – if you, or any member of your group, has any medical or special requirements please contact the Conference Office for advice before making a booking.

Accommodation is in flats of between 4-8 single study bedrooms and a fully equipped kitchen/diner  with crockery, cutlery, cooking utensils and microwave. Each room has a bed, desk, and wardrobe.  Bed linen and 1 towel per person is provided.  The flats will be shared with other Visiting Day parents and applicants.

We are unable to accommodate children under 18 years of age in shared flats.

The ‘Accommodation Bookings – additional clarification of terms and conditions’ provides more useful information. Please also read our ‘Conditions of use of visitor accommodation & facilities at Aberystwyth University’. These can be viewed on the Conference Office website - http://www.aber.ac.uk/en/visitors/

Instructions

Please select your arrival date and the number of nights you would like to book by selecting one of the options below.

Once you have selected your arrival date and number of nights please select the number of people you wish to book for by amending the amount you wish to 'Add to Basket' (upto a maximum of 10 people)

 1234567
14/07/2017
15/07/2017
16/07/2017
17/07/2017
18/07/2017
19/07/2017
20/07/2017
21/07/2017
22/07/2017
23/07/2017

How would you rate your experience today?

How can we contact you?

What could we do better?

   Change Code