Hi, you are logged in as , if you are not , please click here
You are shopping as , if this is not your email, please click here

Aelodaeth / Membership

Aelodaeth / Membership

Aelodaeth Canolfan Chwaraeon / Sport Centre Membership

Aelodaeth Canolfan Chwaraeon / Sport Centre Membership

Description

Mae’r aelodaeth hon â’r Ganolfan Chwaraeon i bobl nad ydynt yn gysylltiedig â’r Brifysgol, os ydych chi’n aelod o staff neu’n fyfyriwr cysylltwch â [email protected] i gael gwybodaeth am sut i gofrestru fel aelod o’r Ganolfan Chwaraeon.

This Sports Centre membership is for people not associated to the University, if you are a member of staff or a student please contact [email protected] for information on how to sign up as a member of the Sports Centre.


 Clwb 300 / 300 Club

Defnydd anghyfyngedig o’r gweithgareddau canlynol:

  • Campfa a Phwysau Rhydd
  • Rhaglen Ffit-Rhwydd - Ymarfer Corff i Grwpiau a dosbarthiadau Seiclo Grŵp
  • Trac rhedeg 400m gyda llifoleuadau, Pwll Nofio a Sawna
  • Wal Ddringo dan do - Box Rox
  • Yn ogystal â sesiynau chwarae rhad ac am ddim wedi’u hamserlennu ar gyfer cyfleusterau eraill megis badminton ac ati

 

Unlimited free use of the following activities:

  • Gym and Free Weights
  • Fit-Together Programme - Group Exercise and Group Cycle classes
  • 400m floodlit running track, Swim and Saunarium
  • Indoor Climbing Wall - Box Rox
  • Plus scheduled free play slots on the other facilities such as badminton etc

 Corfforaethol / Corporate

Gostyngiad Corfforaethol o 10% i unrhyw aelod o staff y GIG, yr Heddlu, y Gwasanaethau Tân, Llywodraeth Cynulliad Cymru, Cyngor Sir Ceredigion a chwmnïau lleol eraill, i weld os ydych chi’n gymwys cysylltwch â [email protected].

Cewch yr un mynediad ag aelodau’r Clwb 300.

 

A 10% Corporate Discount to any NHS members of staff, Police, Fire Department, WAG, Ceredigion County Council and other local companies, to find out if you are eligible please contact [email protected].

The same access is available as the 300 Club.


14-16 a 16-19 Oed/ 14-16 and 16-19 Years Old

Mae gostyngiad sylweddol ar gael i ddisgyblion ysgol/coleg rhwng 14 ac 19 oed sydd eisiau ymuno fel Aelod o’r Ganolfan Chwaraeon.

Mae’r un mynediad ar gael â’r Clwb 300.

 

A substantial discount is available for teenagers aged 14-19 in education wishing to join as a Sports Centre Member.

The same access is available as the 300 Club.


 Staff PA sydd wedi Ymddeol / AU Retired

Gall unrhyw gyn-aelod o staff sydd wedi ymddeol o’r Brifysgol brynu’r aelodaeth hon.

Mae’r un mynediad ar gael â’r Clwb 300.

 

Any former member of staff that has retired from the University can purchase this membership.

The same access is available as the 300 Club.


 Unigolion dros 65 oed / Over 65s (retired)

Os ydych chi’n 65 oed neu’n hŷn, byddwch yn gymwys i brynu’r aelodaeth hon.

Mae’r un mynediad ar gael â’r Clwb 300.

 

If you are 65 or over you will be eligible to purchase this membership.

The same access is available as the 300 Club.

Read More

How would you rate your experience today?

How can we contact you?

What could we do better?

   Change Code