Hi, you are logged in as , if you are not , please click here
You are shopping as , if this is not your email, please click here

Cyfadran y Celfyddydau a'r Gwyddorau Cymdeithasol / Faculty of Arts and Social Sciences

Cyfadran y Celfyddydau a'r Gwyddorau Cymdeithasol / Faculty of Arts and Social Sciences

Cynhadledd Methodolegau / Research Methodologies Conference

Cynhadledd Methodolegau / Research Methodologies Conference

Description

Cynhadledd 'Methodolegau ymchwil ac ymchwil i ieithoedd rhanbarthol neu leiafrifol' ym Mhrifysgol Aberystwyth yn trafod ac yn rhannu arfer da o ran methodolegau ymchwil ym maes polisi a chynllunio ac iaith.

Trefnir gan Rwydwaith Iaith Canolfan Ymchwil WISERD, Canolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru Prifysgol Aberystwyth, UniNet -  Rhwydwaith Prifysgolion NPLD a'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae’r gynhadledd yn croesawu cydweithwyr yn ymwneud ag ymchwil, gan gynnwys ymarferwyr polisi yn y sector gyhoeddus a chymdeithas sifil.

Nid yw'r pris hwn yn cynnwys llety. Os oes angen llety arnoch, gallwch ddewis yr opsiwn hwnnw yn ystod y broses archebu.


'Research methodologies and regional or minority language research' Conference at Aberystwyth University to discuss and share best practice regarding research methodologies in the field of language planning and policy.

Organised by the WISERD Research Centre Language Network, Centre for Welsh Politics and Society Aberystwyth University, UniNet – NPLD University Network and Coleg Cymraeg Cenedlaethol.The conference is open to colleagues involved in research, including policy practitioners in the public sector and civil society.

The price does not include accommodation. If you require accommodation you will be asked to select it during the purchase process.

https://cwps.aber.ac.uk/research/research-themes/research-methodologies-conference-2024/

Attendee CategoryCost   
Cynhadledd Lawn / Full Conference - 2024£65.00[Read More]
Diwrnod 1 yn unig / Day 1 only - 2024£50.00[Read More]
Diwrnod 2 yn unig / Day 2 only - 2024£32.00[Read More]
Cynhadledd Gyfieithu - Iaith a Pherthynas / Translation Conference - Language and Relations

Cynhadledd Gyfieithu - Iaith a Pherthynas / Translation Conference - Language and Relations

Description

Cynhadledd Gyfieithu 2024 – ‘Iaith a Pherthynas’
Cynhelir Cynhadledd Gyfieithu 2024 ar 1 Gorffennaf yng Nghanolfan Medrus, Campws Penglais, Prifysgol Aberystwyth. Bydd y gynhadledd yn dechrau am 10.00 ac yn gorffen am 3.00. Cost y gynhadledd yw £25 (£10 i fyfyrwyr), ac mae hynny’n cynnwys cinio ynghyd â the / coffi.

Bydd y rhaglen derfynol ar gael yn fuan.

Cynhelir y gynhadledd trwy gyfrwng y Gymraeg.


Translation Conference 2024 – ‘Language and Relations’
The 2024 Translation Conference will be held on 1 July at the Medrus Centre, Penglais Campus, Aberystwyth University. The conference will start at 10.00 and finish at 3.00. The cost is £25 (£10 for students), and this includes lunch and tea / coffee.

The final programme will be available soon.

This is a Welsh medium conference, and please let us know if you require interpretation facilities (into English).

Attendee CategoryCost   
1. Oedolyn / Adult (2024)£25.00[Read More]
2. Myfyrwyr Eraill / Other Students (2024)£10.00[Read More]
3. Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth / Aberystwyth University Student (2024)£0.00[Read More]
Cymru, Iwerddon a’r Celtiaid / Wales, Ireland and the Celts

Cymru, Iwerddon a’r Celtiaid / Wales, Ireland and the Celts

Description

Dydd Iau 12/09/2024 - Dydd Gwener 13/09/2024

Myth a Chrefydd Celtaidd o'r Henfyd Diweddar i'r Oesoedd Canol

Bydd y gynhadledd ddeuddydd hon yn canolbwyntio ar ddatblygiad syniadau a diwylliannau crefyddol yn y cenhedloedd Celtaidd eu hiaith ar ddiwedd yr Henfyd ac i mewn i’r Oesoedd Canol Cynnar.

Dydd Sadwrn 14/09/2024

Iwerddon a Chymru yn yr Oesoedd Canol / Ireland and Wales in the Middle Ages: 
cynhadledd undydd i nodi canmlwyddiant traethawd arloesol Ireland and Wales gan Cecile O’Rahilly.

Dewch atom i Aberystwyth i gael eich ysbrydoli gan ddarlithoedd, trafodaethau, arddangosfa lawysgrifau, adloniant a chymdeithas.


Thursday 12/09/2024 -  Friday 13/09/2024

Celtic Myths and Religions from Late Antiquity to the Middle Ages

This two-day conference will focus on the development of religious ideas and cultures in the Celtic-speaking nations in late Antiquity and into the Early Middle Ages.

Saturday 14/09/2024

A one-day conference to note the centenary of the landmark essay: Ireland and Wales by Cecile O’Rahilly

Join us in Aberstwyth to be inspired by lectures, discussions, manuscript exhibitions, entertainment, and company

Attendee CategoryCost   
1. 3 Diwrnod / 3 Days (12/09/2024 - 14/09/2024)£30.00[Read More]
2. Dydd Iau yn unig / Thursday Only (12/09/2024)£12.00[Read More]
3. Dydd Gwener yn unig / Friday Only (13/09/2024)£12.00[Read More]
4. Dydd Sadwrn yn unig / Saturday Only (14/09/2024)£12.00[Read More]

How would you rate your experience today?

How can we contact you?

What could we do better?

   Change Code