Hi, you are logged in as , if you are not , please click here
You are shopping as , if this is not your email, please click here

Trwydded Parcio Eraill / Other Parking Permit

Mae tua 2000 o leoedd parcio sy’n eiddo i’r brifysgol neu a reolir ganddi ar gael yn Aberystwyth. Mae’n rhaid i bob cerbyd sy’n cael ei barcio yn yr ardaloedd hyn arddangos trwydded barcio ddilys neu docyn parcio talu ac arddangos dilys.

Cyn ystyried prynu trwydded parcio, bydd angen i chi ddarllen y Cwestiynau Cyffredin er mwyn deall y rheolau a’r rheoliadau sy’n ymwneud â pharcio i fyfyrwyr. Noder, dim ond myfyrwyr sy’n bodloni’r meini prawf canlynol isod sy’n gymwys i wneud cais am drwydded parcio.

Unwaith y byddwch wedi cwblhau'r broses cais ar-lein ar gyfer eich trwydded barcio, bydd y cais yn cael ei gwirio yn fewnol (drwy Adran Adnoddau Dynol neu'r Adran Ystadau) cyn y gallwn roi trwydded barcio iddoch. Os oes gennych unrhyw ymholiadau cyn cwblhau'r cais ar-lein, ffoniwch 01970 622142 neu 01970 622960.


There are approximately 2000 university-owned or controlled car parking spaces in Aberystwyth. All vehicles that park in these areas must display a valid parking permit or a valid pay and display parking ticket.

Before considering purchasing a Miscellaneous Parking Permit, you will need to read the FAQs to get an understanding of the rules and regulations surrounding parking on campus. Please note that only people who meet the following criteria below are eligible to apply for a Miscellaneous Parking Permit.

Once you have completed the online parking permit application process, all applications will have to be internally verified (via HR or the Estates Department) before we can issue a parking permit. If you have any queries prior to completing the online application, please call 01970 622142 or 01970 622960.

Trwydded Parcio Eraill / Other Parking Permit

Cwmniau Allanol / External Companies

Cwmniau Allanol / External Companies

Description

Cwmniau Allanol - Bydd angen i chi fod naill ai yn:

 • Aelod staff siedau Aur
 • Aelod o staff y BBC
 • Tenant sy'n prydlesi ystafell Prifysgol Aberystwyth
 • Cynrychiolwyr Undebau Llafur

Bydd yr holl ceisiadau uchod yn cael ei wirio gan Ystadau neu Adnoddau Dynol.

Pris - £5.20 y mis (3 mis o leiaf – 12 mis ar y fwyaf ar gyfer trwydded parcio)

Cyfarwyddiadau

Dewiswch y nifer o fisoedd yr hoffech chi drwydded, yna dewiswch ychwanegu at y fasged.


External Companies – you will need to be either a:

 • Silver Sheds member of staff
 • BBC member of staff
 • Tenant that leases an AU room
 • TU rep

All the above applications will be verified by Estates or Human Resources.

Price - £5.20 per month (3 months minimum - 12 months maximum permit parking duration)

Instructions

Please select the number of months you would like a permit for, then selct add to basket.

Read More
Staff Achlysurol / Casual Staff

Staff Achlysurol / Casual Staff

Description

Staff Achlysurol - bydd angen i chi fod naill ai yn:

 • Person sy’n cymryd nodiadau; neu
 • Athro rhan-amser; neu
 • Fyfyriwr PhD (derbyn bwrsariaeth); neu
 • Staff Aberforward

Bydd yr holl ceisiadau uchod yn cael ei wirio gan Adnoddau Dynol.

Pris - £2.62 y mis (3 mis o leiaf – 12 mis ar y fwyaf ar gyfer trwydded parcio)

Cyfarwyddiadau

Dewiswch y nifer o fisoedd yr hoffech chi drwydded, yna dewiswch ychwanegu at y fasged.


Casual Staff – you will need to be either a:

 • Note-taker; or
 • Part-time teacher; or
 • PhD student (receiving bursary); or
 • Aberforward staff member

All the above categories will be verified by Human Resources.

Price - £2.62 per month (3 months minimum - 12 months maximum permit parking duration)

Instructions

Please select the number of months you would like a permit for, then selct add to basket.

Read More
Staff wedi ymddeol neu Staff Anrhydeddus ac Emeritws / Retired Staff or Honorary & Emeritus Faculty Staff

Staff wedi ymddeol neu Staff Anrhydeddus ac Emeritws / Retired Staff or Honorary & Emeritus Faculty Staff

Description

Staff wedi ymddeol neu Staff Anrhydeddus ac Emeritws – byddwch yn Staff wedi ymddeol neu Staff Anrhydeddus ac Emeritws. Bydd yr holl ceisiadau hyn yn cael eu gwirio gan yr adran Adnoddau Dynol.

Pris - £2.08 y mis

Cyfarwyddiadau

Dewiswch y nifer o fisoedd yr hoffech chi drwydded, yna dewiswch ychwanegu at y fasged


Retired Staff or Honorary & Emeritus Faculty Staff – you will be a Retired Staff or Honorary & Emeritus Faculty Staff member. These requests will be verified by Human Resources.

Price - £2.08 per month

Instructions

Please select the number of months you would like a permit for, then selct add to basket.

Read More

How would you rate your experience today?

How can we contact you?

What could we do better?

   Change Code