Hi, you are logged in as , if you are not , please click here

Trwydded Parcio i Fyfyrwyr / Student Parking Permit

Mae tua 2000 o leoedd parcio sy’n eiddo i’r Brifysgol neu a reolir ganddi ar gael yn Aberystwyth. Mae’n rhaid i bob cerbyd sy’n cael ei barcio yn yr ardaloedd hyn arddangos trwyddedd barcio ddilys neu docyn parcio talu ac arddangos dilys.

Cyn ystyried prynu trwydded parcio, bydd angen i chi ddarllen y Cwestiynau Cyffredin er mwyn deall y rheolau a’r rheoliadau sy’n ymwneud â pharcio i fyfyrwyr. Noder, dim ond myfyrwyr sy’n bodloni’r meini prawf canlynol sy’n gymwys i wneud cais am drwydded parcio:


1. Myfyrwyr sy’n byw yn y neuaddau:

  • Preswylfeydd ar y campws, gan gynnwys Penbryn, Cwrt Mawr, Rosser, Trefloyne, Pentre Jane Morgan, Fferm Penglais a Lon Hendre.
  • Neuaddau Glan y môr – Carpenter, Ceredigion, Ty Gwerin, Glyndwr, Balmoral, Blaenwern, Clarendon, Caerleon ac Aberglasney.  (Cyfyngedig i 30 lle). Caiff y trwyddedau ar gyfer y Neuaddau Glan y Môr eu clustnodi ar sail y cyntaf i’r felin.

2. Gall fyfyrwyr sy’n cymudo/myfyrwyr Amrheswyl gwneud cais ar gyfer trwydded parcio (ar gael yn PJM – o 8yb tan 7yh).

3. Gall unrhyw un sydd â bathodyn anabl dilys wneud cais am drwydded rhad ac am ddim.

4. Gall unrhyw fyfyriwr sydd angen parcio yn Llanbadarn rhwng 8.00am-7.00pm, prynu trwydded parcio ar gyfer y lleoliad yma. Fodd bynnag, os ydych eisoes wedi prynu trwydded barcio, ni fydd yn ofynnol i chi brynu trwydded parcio ychwanegol.

Os ydych chi’n gymwys, prynwch eich trwydded isod.

_________________________________________________________________________________________

There are approximately 2000 University-owned or controlled car parking spaces in Aberystwyth. All vehicles that park in these areas must display a valid parking permit or a valid pay and display parking ticket.

Before considering purchasing a parking permit, you will need to read the FAQs to get an understanding of the rules and regulations surrounding student parking. Please note, that only students who meet the following criteria are eligible to apply for a parking permit:

1. Students who live in halls:

  • Campus residences including Penbryn, Cwrt Mawr, Rosser, Trefloyne, Pentre Jane Morgan, Fferm Penglais, Lon Hendre.
  • Sea Front Halls – Carpenter, Ceredigion, Ty Gwerin, Glyndwr, Balmoral, Blaenwern, Clarendon, Caerleon and Aberglasney.  (Limited to 30 spaces). Permits for Sea Front Halls are allocated on a first come first served basis.

2. Commuting students/Non residential students will be able to apply for a parking permit (available at PJM – from 8am until 7pm).

3. Anyone with a valid disabled badge can apply for a free permit.

4. Any student who would like to park in Llanbadarn Campus between 8.00am-7.00pm, can buy a parking permit for this location. However, if you have already purchased a parking permit, you will not be required to purchase an additional parking permit.

If you are eligible, please purchase your permit below.

Trwydded Parcio i Fyfyrwyr / Student Parking Permit

Trwydded Parcio i Fyfyrwyr / Student Parking Permit

Neuaddau Preswyl PA – Campws Penglais / AU Halls of Residence – Penglais Campus

£41.60

Description

Ar gael i fyfyrwyr sy’n byw yn y neuaddau preswyl canlynol / Available to students in the following residences:

Pen-bryn, Cwrt Mawr, Rosser, Trefloyne, Pentre Jane Morgan, Fferm Penglais, Lôn Hendre.
Read More
Trwydded Parcio i Fyfyrwyr / Student Parking Permit

Neuaddau Preswyl PA – Glan y môr / AU Halls of Residence – Seafront

£41.60

Description

Ar gael i fyfyrwyr sy’n byw yn y neuaddau preswyl canlynol / Available to students in the following residences:

Aberglasney, Balmoral, Blaenwern, Caerleon, Carpenter, Ceredigion, Clarendon, Glyndwr, Gwerin, Pumlumon

Cyfynedig i 30 o lefydd parcio / Restricted to 30 car parking spaces.
Read More
Trwydded Parcio i Fyfyrwyr / Student Parking Permit

Myfyrwyr Anabl / Disabled Students

FREE OF CHARGE

Description

Ar gael i fyfyrwyr preswyl a di-breswyl sydd â Bathodyn Glas Anabl dilys

Available to residential and non-residential students holding a valid Disabled Blue Badge
Read More
Trwydded Parcio i Fyfyrwyr / Student Parking Permit

Beic Modur / Motorcycle

£21.20

Description

Ar gael ar gyfer pob neuaddau preswyl / Available for all halls of residence.
Read More
Trwydded Parcio i Fyfyrwyr / Student Parking Permit

Myfyrwyr Di-breswyl / Non Residential Students

£41.60

Description

Ar gael i fyfyrwyr sy’n teithio i’r Brifysgol a chanddynt gyfeiriad amser tymor sydd dros 3 milltir o Aberystwyth.

Available to commuting students who have a term time address of more than 3 miles from Aberystwyth.

Mae’n ofynnol i holl fyfyrwyr dibreswyl barcio yn PJM / All non-residential students are required to park in PJM
Read More
Parking

Campws Llanbadarn / Llanbadarn Campus

£41.60

Description

Mae'r drwydded hon ar gael i bob myfyriwr.

Noder: Os ydych eisoes wedi prynu trwydded barcio, ni fydd yn ofynnol i chi brynu trwydded parcio ychwanegol.


This permit is available to all students.

Please note: If you have already purchased a parking permit, you will not be required to purchase an additional parking permit.
Read More

How would you rate your experience today?

How can we contact you?

What could we do better?

   Change Code